GEBRUIKSVOORWAARDEN - PRIVACY VERKLARING - COPYRIGHT

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Panos.

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd door DELI NV en wordt beheerd door DELINV, Jozeph Cardijnstraat 52 te 9420 Erpe-Mere, T+32 (0)53-82 72 31 | F+32 (0)53-82 72 59 | BTW BE 0422.571.986, hierna DELI genoemd.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren DELI of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van DELI de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of, aan de andere kant, over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaande toestemming aan DELI te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
  • Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van DELI of derden, verbindt u zich ertoe DELI of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van DELI of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens
DELI verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een (bestel)formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker DELI toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van DELI met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post of e-mail. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.

U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de klantendienst op het telefoonnummer 00 32 53 82 72 31. Uw elektronische contactgegevens kunnen door DELI worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Echter is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer DELI elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten.

U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens.

U hebt eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden.

U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot de klantendienst. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om tot uw gegevens toegang te krijgen en ze te wijzigen. Richt uw schriftelijke aanvraag aan DELI NV, Dienst Marketing, B-9420 Erpe Mere, Joseph Cardijstraat 52 of via e-mail aan info@panos.be.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie DELI kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de DELI website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Cookies Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internet browsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. Informatie op de website De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.

DELI staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.
DELI is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
DELI behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites
Deze website bevat hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen, of verwijst daar op een andere manier naar. DELI heeft geen zeggenschap over de inhoud, het privacybeleid of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door DELI houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van enige persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat DELI hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de DELI site
Het aanleggen van hyperlinks naar de website van DELI is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DELI. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site
U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bij voorbeeld om specifieke klantenzones te bekijken). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient DELI onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van DELI. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien DELI reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan DELI uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.